PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Média

Správa základních registrů je správní úřad podřízený Ministerstvu vnitra, který vznikl k 1. 1. 2010. 

V čele Správy základních registrů stojí ředitel, kterého jmenuje ministr vnitra.

Správa základních registrů 

  • je správcem informačního systému základních registrů,
  • zajišťuje provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
  • prostřednictvím informačního systému základních registrů realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry, mezi registry a agendovými informačními systémy a i mezi agendovými informačními systémy,
  • zajišťuje zpřístupnění referenčních údajů v rozsahu oprávnění, definovaném v registru práv  povinností,
  • vede záznamy o událostech, které souvisí s provozem informačního systému základních registrů,
  • zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřednictvím informačního systému základních registrů správcům základních registrů v nezměněné podobě,
  • není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech,
  • informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů má-li důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně přistupuje k osobním údajům.

Vznik a fungování základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Tento zákon ustanovuje jednotlivé základní registry a jejich správce, vymezuje jejich obsah, způsob zápisu údajů, vedené subjekty, poskytování údajů a s tím spojená práva a povinnosti.
 
Základním prvkem v systému základních registrů jsou referenční údaje, což jsou nejdůležitější údaje o fyzických osobách, právnických osobách, organizačních složkách státu, podnikajících fyzických osobách, mezinárodních organizacích, územních prvcích na území ČR a agendách vykonávaných orgány veřejné moci na základě zákonů.

Referenční údaje jsou právně platné a vždy dostupné. Jednotlivé orgány veřejné moci nemusí vyžadovat jejich opakované dokladování, ale pokud mají k jejich využití zákonné oprávnění, získávají je ze základních registrů nebo ze svých agendových informačních systémů, které si tyto údaje ze základních registrů pravidelně aktualizují.

Veřejnost získala díky základním registrům velmi významný nástroj kontroly nad nakládáním s osobními údaji. Každý má právo zjistit, kdo, kdy a proč využíval údaje vedené v základních registrech a jednou za rok o tuto informaci požádat na kontaktním místě Czech POINT. Držitelé datových schránek obdrží výpis s touto informací každý rok automaticky nebo mohou tento výpis získat kdykoliv za libovolné časové období díky formuláři aplikaci Czech POINT@home.