PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Časté otázky

  1. Musíme zaevidovat výše popsaný modul Evidence obyvatel do IS ISVS, abychom neměli problém po 1. 7. 2012? Problematika Agendových Informačních Systémů (AIS) je řešena v sekci pro vývojáře.
  2. Služba E11 / robVytvorBlokaci - Jedná se o reklamační službu, která zpochybní údaj v ROB, a která má být k dispozici všem OVM? Nebo se jedná o specifickou službu, která slouží pouze editačnímu AIS pro ROB? Obecně by každý AIS, který čerpá na základě zákona, referenční data ze základních registrů měl mít možnost zpochybnění údajů. Editor dat bude zpochybnění řešit a musí ho také vyřešit.
  3. Prvotní ztotožnění stávajících záznamů fyzických osob v AIS OVM na ROB. Jedná se o AIS OVM, kteří nejsou editory, ale využívají pouze publikační rozhraní. Tato informace je nutná pro naplánovaní (harmonogram, lidské i finanční zdroje …) připojení OVM. Agendy ne-editorů budou ztotožňovat osoby pomocí webových služeb, a to buď dotazem do ROB, nebo pokud mají přístup k údajům ISEO a CIS tak i dotazem do těchto agend. Je to zcela v souladu s dikcí zákona o základních registrech: § 63 (Přechodná ustanovení), (4) Pokud byl agendový informační systém provozován před nabytím účinnosti tohoto zákona, obdrží správce agendového informačního systému agendové identifikátory fyzických osob pro svou agendu od správce informačního systému základních registrů, a to na základě žádosti, která obsahuje údaje, z nichž je možné osobu jednoznačně identifikovat v registru obyvatel. (5) Identifikaci fyzické osoby pro přiřazení agendového identifikátoru fyzické osoby podle odstavce 4 zajistí správce registru obyvatel na základě údajů v žádosti poskytnutých správcem agendového informačního systému.
  4. Napsali jste, že údaje obsažené v ISEO bude i nadále poskytovat MV. Mám to chápat tak, že i nadále budou zajišťován pravidelný výdej dat - stavový i změnový? Ne. Stavové změny po 1. 7. 2012 již nebude zajišťovat ISEO, ale ISZR. Co se týká údaje o právní způsobilosti, připravuje se řešení, kdy ISZR bude tento údaj poskytovat (dotaz do ROB bude doplněn automaticky dotazem do ISEO).
  5. Je v ROB informace o právní způsobilosti? Právní způsobilost bude přes ISZR zjišťována z ISEO
  6. Data z ROB - obce nebudou vést kopie dat registru obyvatel Úředníci budou pracovat se svými AISy, ne přímo s daty v ZR. Tzn., že budou mít u sebe v AIS kopie referenčních údajů. Každý AIS musí být připojen k systému ZR (požádat o technický certifikát pro připojovaný AIS, mít registrovanou agendu ke které budou přihlášeni k působnosti). Tento AIS bude pravidelně minimálně jednou denně aktualizovaný formou notifikací změn dat ze systému ZR.
  7. Kde získám přístupové údaje do aplikace pro ohlašování agend? Jedná se o uživatelský účet, prostřednictvím kterého se přihlašujete do CzechPointu. Více informací naleznete na stránce v registru práv a povinností.
  8. Nově se do působnosti úřadu přistěhuje občan nebo se narodí - jak se úřad o tom dozví, jak bude umožněn zápis těchto údajů do AIS úřadu, který potřebuje pro výkon své působnosti? Např. zápis do stálého seznamu voličů, zaevidování poplatníka pro odpad. Pokud se do obce nově přistěhuje občan, narodí nový občan,…. obec vloží nový údaj do svého AIS, který provede aktualizaci příslušných údajů v ISEO. ISEO (jako editační AIS) zajistí přes rozhraní ISZR aktualizaci ROB. Jakmile obec bude údaj o novém občanovi potřebovat (např. pro správní řízení), bude muset ověřovat správnost jeho údajů v základních registrech - voláním příslušné webové služby na rozhraní ISZR.
  9. Jakým způsobem budeme nahlížet do registru obyvatel (ROB) a registru osob (ROS)? Bude to nějaké webové rozhraní nebo přes Czech point? Ano, zůstane beze změny. Czechpoint bude doplněn o víc funkcionalit=formulářů a bude vstupovat přímo do systému základních registru. Další informace naleznete na stránkách SZR.
  10. Budeme i po 1. 7. 2012 přihlašovat občana k trvalému pobytu přes Czech point - office? Ano, zůstane beze změny. Czechpoint bude doplněn o víc funkcionalit=formulářů a bude vstupovat přímo do systému základních registru. Další informace naleznete na stránkách SZR.