PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní informace

Registr obyvatel slouží ke shromažďování údajů jednak o státních občanech ČR a cizincích s povolením k pobytu na území ČR nebo těch, jimž byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Mezi tyto subjekty patří i občané jiných států EU, kteří plánují pobývat v ČR déle než 3 měsíce, fyzické osoby, u nichž stanový jiný právní předpis, že budou vedeny v ROB (statutární zástupce a jednatele právnických osob, zahraniční studenty VŠ nebo pracovníky zaměstnané na území ČR, kteří nemají povolený pobyt v ČR.

ROB bude hlavním přínosem pro občany především v tom, že data vedená ve formě referenčních údajů nebude muset nositel těchto údajů již prokazovat jiným způsobem. Systém ZR umožní o změně referenčních údajů v ROB informovat všechny ostatní oprávněné informační systém veřejné správy. Prakticky to bude např. znamenat, že při změně trvalého bydliště ji občan pouze nahlásí na příslušném obecním úřadě a tato změna bude avizována do všech ostatních oprávněných informačních systémů. ROB je jediným informačním systém, který je neveřejný, neboť obsahuje osobní údaje, jimž musí stát zajistit ochranu. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí údajů bude zaregistrování příslušné agendy v RPP.

Referenční údaje vedené v registru obyvatel (§ 18):

  • a) příjmení,
  • b) jméno, popřípadě jména,
  • c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,
  • d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
  • e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
  • f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
  • g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
  • h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.