PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Správa základních registrů spustila bezplatné rozesílání ročních výpisů o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, obdrží za kalendářní rok 2016 seznam orgánů veřejné moci, které využívaly referenční údaje dané osoby a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“ Na zprávu není třeba odpovídat ani  výpis poskytovat k dalšímu využití.

Do datové schránky bude doručen výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Prostřednictvím tohoto výpisu je příjemce informován, který orgán veřejné moci (OVM) si vyžádal informace z registru osob (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka Agenda), kdy tak učinil (položka Datum a čas) a z jakého důvodu (Důvod/účel). V případě, že výpis o využívání údajů obsahuje vyšší počet záznamů, bude doručen v několika na sebe navazujících datových zprávách.

Pokud by příjemce měl pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k referenčním údajům jeho osoby vedeným v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo mu náleží ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými. Dále je třeba upozornit, že  se ve výpisech mohou objevit i záznamy vyplývající z chyb při připojování OVM k registru osob (např. cyklické čtení údajů z registru jedním OVM, nevyplněná položka Důvod/účel apod.). V reálném provozu jsou zaznamenávány systémem automaticky všechny dotazy na referenční údaje. Český statistický úřad ani Správa základních registrů nemohou ovlivnit obsah jednotlivých položek obsažených ve výpisu.
 
V případě, že osoba zapsaná v registru osob má zájem o „Záznam o využívání údajů v registru osob“ a nemá zřízenu datovou schránku, může požádat o vyhotovení výpisu na kontaktním místě CzechPOINT. Takto získaný výpis je však zpoplatněn, proto doporučujeme na místě předem ověřit počet stránek výpisu.

Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí k ročním výpisům o využití údajů v registru osob

 

Český statistický úřad